ALGEMENE VOORWAARDEN VITALITYONE

VitalityOne; ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67403662.

VitalityOne is gespecialiseerd in personal training, group training, yoga en leefstijlcoaching voor
iedere leeftijdscategorie.

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: VitalityOne
Deelnemer: natuurlijk persoon (m/v) die een overeenkomst aangaat met VitalityOne voor
beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten en/of leefstijlcoaching.
Activiteit(en): personal training, group training, yoga, voedingsanalyse, leefstijlcoaching, lifestyle
producten en diensten.
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de
deelnemer en VitalityOne schriftelijk overeenkomen dat deelnemer activiteiten en/ of diensten
en/of producten van VitalityOne afneemt.

Artikel 2. Algemeen
Bij gebruik van een dienst van VitalityOne, gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene
Voorwaarden en alle wijzigingen daarvan.

Artikel 3. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij VitalityOne
voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van VitalityOne zijn deze
voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten en/of producten van VitalityOne geschiedt geheel voor eigen risico.
Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke
activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor de desbetreffende
persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen
ongevallen.

Artikel 4. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer alvorens hij deelneemt aan
een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Pas na ontvangst van het
inschrijfformulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens
van een deelnemer dient hij per omgaande schriftelijk aan VitalityOne door te geven.

Artikel 5. Tijdstip en plaats
Voor iedere activiteit zal VitalityOne mededelen wanneer en waar de deelnemer wordt verwacht.
Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is VitalityOne bevoegd
om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van tevoren
bekend te zijn, dit geldt zowel voor VitalityOne alsook voor de deelnemer. Activiteiten worden
maandelijks vooraf gefactureerd. Wanneer een deelnemer niet aanwezig is bij de vooraf geplande
en gereserveerde activiteit vindt geen restitutie plaats. VitalityOne houdt zich het recht voor de
deelnemer de mogelijkheid te bieden de sessie op een ander tijdstip in te halen; een verplichting
in welke vorm dan ook daartoe, bestaat niet.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
Op VitalityOne rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk
begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de
activiteit worden door onze trainers en leefstijlcoaches bepaald. VitalityOne voert de
werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat VitalityOne niet instaat voor
het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening
bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Voor elke door VitalityOne aanvaarde opdracht (o.a. personal training, groepstraining, producten en
leefstijlcoaching) geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. VitalityOne kan nimmer
aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan activiteiten geschiedt
geheel op eigen risico. VitalityOne is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de
deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een training, intake of leefstijlsessie.
Trainingsadviezen en leefstijladviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
Ook is VitalityOne niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door VitalityOne
georganiseerde activiteiten. VitalityOne is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere
wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door
trainer of leefstijlcoach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid
van de deelnemer. Door gebruik te maken van enige activiteit accepteert de deelnemer dat hij het
sportonderricht (o.a. personal training, group training, producten en leefstijlcoaching) uitsluitend en
alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem
worden gedragen. Door gebruik te maken van enige activiteit doet de deelnemer afstand van alle
rechten tot het instellen van een schadeactie tegen VitalityOne wegens vergoeding van kosten,
schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten
en producten die VitalityOne aanbiedt.
De deelnemer is jegens VitalityOne aansprakelijk wanneer VitalityOne op enigerlei wijze schade
lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer
of leefstijlcoach gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient VitalityOne te
vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.
VitalityOne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen van de deelnemer.
VitalityOne en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de
deelnemer.

Artikel 8. Ontbinding
VitalityOne is gerechtigd de overeenkomst met de deelnemer per direct geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk
aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de
overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een
medische verklaring door een erkende arts. Een deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op
restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met
terugwerkende kracht.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
Betaling geschiedt per maand op basis van vooruitbetaling.

Artikel 10. Gezondheid
Door deel te nemen aan een activiteit verklaart de deelnemer dat hij naar beste weten gezond is en
fysiek in staat om de instructies van de trainer en leefstijlcoach zonder schade voor zijn gezondheid
op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens deel te nemen aan een activitiet,
een arts te raadplegen.

Artikel 11. Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die VitalityOne aan de samenstelling daarvan besteedt, is
het mogelijk dat informatie die door VitalityOne wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de
door VitalityOne verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VitalityOne kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van
haar website of van op enige andere wijze ter beschikking gestelde informatie.

Artikel 12. Geschillen
In geval van klachten met betrekking tot producten en/ of diensten van VitalityOne dient de
deelnemer zich schriftelijk te wenden tot VitalityOne, Bij VitalityOne ingediende klachten worden
binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VitalityOne binnen de termijn
van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemer
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van enige overeenkomst
met VitalityOne of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen VitalityOne is gevestigd. In alle gevallen is
Nederlandse recht van toepassing.

Contactformulier

Contact-
formulier

Zorg er a.u.b. voor dat alle velden ingevuld zijn, anders kan uw bericht niet verzonden worden.

Contactgegevens

ADRES

Heuvel 3  

5664HK  Geldrop      

EMAIL

BEL ONS NU!